АНКЕТ

 

1. Ургийн овог ....................................... Эцэг /эх/ ийн нэр ……………………………..  

 

     Нэр ………………………………......

 

2. Одоо хаана, ямар ажилтай ………………………………………….

 

3. Эрэгтэй       Эмэгтэй          /зурах/

 

4. Төрсөн ………… он …… сар……. өдөр

 

5. Төрсөн аймаг /хот/………………сум /дүүрэг/………...……

 

 Төрсөн газар ...............................

 

6. Харьяалал.............................................  7. Үндэс, угсаа ............................................................

 

8. РД:  ..........................................................................

 

9. Хэлний төвшин

 

Ямар хэл

Бичих

Ярих

Сонсох

Унших

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

 

10. Холбоо барих утас: ................................../гэрийн/ ......................................./гар утас/

 

11. Яаралтай үед холбоо барих утас ...........................................

 

    И-мэйл хаяг ................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Гарын үсэг  ………………………………..

 

 

Жич: Иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргана