Монголын Мэргэшсэн Орчуулагчдын Хөгжлийн холбооны зүгээс Монгол Улсад болон гадаад улсад суугаа орчуулгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжил нэгт нөхдөдөө зориулан голлох хууль тогтоомжийг түүвэрлэн хүргүүлж байна.