МОНГОЛЫН МЭРГЭШСЭН ОРЧУУЛАГЧДЫН ХӨГЖЛИЙН ХОЛБООНЫ

гүшүүн орчуулагч нар өөрийн ур чадвар, орчуулга хийх хэлний онцлогоос хамааран үнийн тарифыг өөрөөр тогтоож болно.